I. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), ODVJETNIČKO DRUŠTVO HORVAT & ZEBEC & BAJSIĆ BOGOVIĆ j.t.d., Zagreb, Petrinjska 51, OIB: 80647216109 (dalje u tekstu: Društvo) vas, kao voditelj obrade, obavještava o načinu obrade vaših osobnih podataka.

II. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE

Prije svega ističemo da, u skladu sa čl. 13. Zakona o odvjetništvu, kao odvjetnici imamo obvezu čuvanja kao odvjetničke tajne sve što nam kao stranka povjerite ili što u zastupanju vas kao stranke saznamo na drugi način. Istu obvezu imaju i svi naši radnici

III. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

Ako vas zastupamo moramo od vas prikupljati, te obrađivati određene osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili na temelju odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim toga, u određenim slučajevima obvezni smo obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava), te se vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja evidencije predmeta.

Društvo može prikupljati i obrađivati sljedeće vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

 • vaše identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;
 • vaše kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela;
 • vaše bankovne podatke kao što su: IBAN, banka, vrsta kartice;
 • podatke o drugim osobama – protustrankama, zastupnicima, službenim osobama koje vode postupke, vještacima, svjedocima, zapisničarima, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika, zaposlenika javnih bilježnika i slično koji su nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja i pravnog savjetovanja u skladu s ugovorom te do kojih dođemo na bilo koji drugi način prilikom zastupanja ili pružanja pravne pomoći;
 • iznimno možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka kao što su - podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji
 • kao i sve druge podatke koje dajete uredu prije ili tijekom trajanja zastupanja ili ugovornog odnosa pružanja drugog oblika pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje naših usluga pravne pomoći.

Ured ove osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći.

Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo vam pružili zatraženu pravnu pomoć, odnosno može postojati zakonska obveza da obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju Ured možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam zatraženu pravnu pomoć. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć, te slijedom toga vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno mjerodavnim propisima.

IV. KOJE OSOBNE PODATKE NE OBRAĐUJEMO I OBRADE KOJE NE PROVODIMO

U pravilu, ne prikupljamo i ne obrađujemo posebne osobne podatke koji se odnose na vaše rasno ili etičko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na vaše zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.

Iznimno, te ćemo podatke obrađivati ako je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu vaših pravnih zahtjeva.

Ne obrađujemo vaše osobne podatke radi izrade vašeg profila, niti radi automatiziranog donošenja odluka, koji bi proizvodili pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

V. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke sa svrhom zastupanja prikupljamo tako da ih tražimo od samih ispitanika ili su sadržani u ispravama i drugim dokumentima koje primamo od stranaka, drugih sudionika u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, od sudova i drugih nadležnih tijela te trećih strana.

Osobne podatke sa svrhom pružanja drugog oblika pravne pomoći prikupljamo od ispitanika ili drugih osoba koje na bilo koji drugi način jesu u vezi s predmetom pružanja pravne pomoći.

Neke osobne podatke prikupljamo iz javnih izvora, a moguće je da vaše osobne podatke primimo u poslovnoj komunikaciji s trećim osobama.

VI. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju). Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji nam pružaju usluge zamjene u skladu s Zakonom o odvjetništvu, naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, s nama povezane osobe, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

VII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo:

 • najmanje 10 godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojem smo vas zastupali;
 • u slučaju pravomoćnog okončanja postupka vaše podatke čuvamo do trenutka dok od nas ne preuzmete spis;
 • u slučaju postupka ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi ili rješenju, u slučaju postupka po izvanrednim pravnim lijekovima pred Ustavnim sudom RH i/ili Europskim sudom za ljudska prava i drugim relevantnim institucijama, vaši podaci se čuvaju i duže sve dok se ne iscrpe sva pravna sredstva u cilju zaštite vaših prava i interesa;
 • oporuke, ugovori i ostala dokumentacija koji su nam povjereni na čuvanje, čuvat ćemo sve dok se ne ostvare uvjeti za prestanak čuvanja povjerene dokumentacije (oporuka) ili dok ih od nas ne preuzmete;
 • u slučaju drugih prisilnih zakonskih propisa, podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz tih prisilnih propisa;
 • kao voditelj obrade možemo u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o posebnim okolnostima slučaja, odrediti i dulji rok čuvanja osobnih podataka, ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu pravnih ili legitimnih interesa.

VIII. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka/Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

IX. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.
Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

X. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Kao ispitanik, imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju:
- pravo na pristup podacima,
- pravo na ispravak,
- pravo na zaborav (brisanje),
- pravo na ograničenje obrade,
- pravo na prenosivost podataka.
Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u našem sjedištu ili poštom. Zahtjev se može dostaviti i porukom elektroničke pošte. Zahtjev se smatra urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

XI. PODNOŠENJE PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili vaša prava.

XII. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

XIII. PODACI ZA KONTAKT

Sa svojim zahtjevima i upitima u vezi s obradom osobnih podataka možete nas kontaktirati na:

broj telefona: 01/4920-694
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu. Obavijest vam možemo dostaviti na vaš zahtjev.

Važeće od: 25.5.2018.
Ažurirano: 31.12.2018.